بازار بورس بازهم رقابتی برای برخی از انواع PP

بازار بورس بازهم رقابتی برای برخی از انواع PP

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

 بازار بورس کالای تهران امروز در شرایطی شاهد معامل انواع پلیمرها بود، اما روزی کم رقابت را تجره کرد. در واقع فقط سه گریده پلی پروپیلن و دو گرید PVC با اندکی افزایش قیمت نسبت به قیمت های تعیین شده، موجب رقابت رقبای حاضر در برس شدند. یکی از دلایل کاهش رقابتها تعیین نرخ مکشوفه دلار در دفتر صنایع پایین دستی در حد نرخ بازار است که بر همین اساس حضور در بازار بورس برای آنکه یک سر دیگرش به مالیاتها ختم می شود، دیگر ارزش ریسک های قبلی را ندارد. 

جدول زیر که برگرفته از منبع بورس تهران است، با بررسی و حذف برخی ستون های فاقد کاربری بعد از اتمام معاملات، و کنترل چند باره، برای خوانندگان این ماهنامه در سراسر ایران منتشر می شود.

نام کالا

تولید کننده

قیمت پایه عرضه (ریال)

 

قیمت پایانی میانگین (ریال(

عرضه (تن(

تقاضا (تن(

حجم معامله (تن(

استایرن بوتادین رابر تیره 1500

پتروشیمی بندرامام

57,670

 

57,670

1001

1001

1001

استایرن بوتادین رابر تیره 1712

پتروشیمی تخت جمشید

53,978

 

53,978

399

105

105

استایرن بوتادین رابر روشن 1502

پتروشیمی بندرامام

57,670

 

57,685

500/5

890/89

500/5

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150

پتروشیمی تبریز

82,160

 

82,160

200

20

20

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی

پتروشیمی قائد بصیر

82,160

 

82,160

0

5

5

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی

پتروشیمی قائد بصیر

82,160

 

82,160

100

30

20

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی

پتروشیمی قائد بصیر

96,449

   

70

0

0

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

41,678

 

42,210

1496

2750

1496

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

41,678

 

41,678

0

66

66

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781

پتروشیمی تندگویان

41,678

 

41,678

1012

2035

396

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785

پتروشیمی تندگویان

40,427

 

41,994

220

803

220

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825

پتروشیمی تندگویان

42,444

 

42,809

3014

3696

3014

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841

پتروشیمی تندگویان

44,099

   

88

220

0

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845

پتروشیمی تندگویان

42,808

 

42,808

77

253

77

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T

پتروشیمی لاله

47,919

 

52,710

110

924

110

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T

پتروشیمی آریا ساسول

47,919

 

52,710

220

1012

220

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA

پتروشیمی شازند

43,195

 

44,303

800

2120

800

پلی اتیلن سبک فیلم 0075

پتروشیمی بندرامام

47,158

 

47,765

1500

3040

1500

پلی اتیلن سبک فیلم 0190

پتروشیمی آریا ساسول

47,158

 

47,158

0

330

330

پلی اتیلن سبک فیلم 0190

پتروشیمی آریا ساسول

47,158

 

47,158

1012

770

682

پلی اتیلن سبک فیلم 0200

پتروشیمی بندرامام

47,158

 

47,387

1500

2070

1500

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37

پتروشیمی لاله

47,158

 

47,158

0

66

66

پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37

پتروشیمی لاله

47,158

 

47,158

220

132

132

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00

پتروشیمی لاله

51,874

 

51,874

216

86/4

64/8

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00

پتروشیمی لاله

47,158

 

47,158

0

43/2

43/2

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00

پتروشیمی لاله

47,158

 

47,158

1015/2

172/8

172/8

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S

پتروشیمی جم

46,032

   

693

44

0

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3

پتروشیمی شازند

47,726

 

56,339

1500

4040

1500

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518

پتروشیمی جم

40,480

 

42,433

286

660

286

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518

پتروشیمی جم

40,480

 

42,884

1012

3938

1012

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500

پتروشیمی بندرامام

40,480

 

40,866

2000

2450

2000

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA

پتروشیمی تبریز

42,301

 

42,301

0

50

50

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA

پتروشیمی تبریز

42,301

 

42,301

750

700

700

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

پتروشیمی جم

44,129

 

44,288

1012

1430

1012

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

پتروشیمی جم

44,129

   

165

176

0

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5

پتروشیمی جم

44,129

   

264

198

0

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000

پتروشیمی مهر

44,129

 

44,667

1760

2904

1760

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110

پتروشیمی آریا ساسول

44,129

 

44,129

1320

726

462

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110

پتروشیمی آریا ساسول

44,129

 

44,129

0

198

198

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N

پتروشیمی جم

51,441

 

55,378

2002

3729

2002

پلی استایرن انبساطی 200

پتروشیمی تبریز

55,557

 

55,557

0

10

10

پلی استایرن انبساطی 200

پتروشیمی تبریز

55,557

 

55,557

150

180

120

پلی استایرن انبساطی 300

پتروشیمی تبریز

55,557

 

55,557

150

210

150

پلی استایرن انبساطی 400

پتروشیمی تبریز

53,985

 

53,985

150

20

10

پلی استایرن معمولی 1540

پتروشیمی تبریز

55,190

 

55,724

600

900

600

پلی استایرن معمولی 1551

پتروشیمیایی تخت جمشید پارس

55,190

   

500

20

0

پلی استایرن مقاوم 7240

پتروشیمی تبریز

58,486

 

58,486

750

750

750

پلی بوتادین رابر 1220

پتروشیمی شازند

66,064

 

66,064

0

20/16

20/16

پلی بوتادین رابر1220

پتروشیمی تخت جمشید

64,402

   

399

0

0

پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE

پتروشیمی شازند

47,896

   

400

0

0

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G

پلی پروپیلن جم

47,896

 

52,769

66

396

66

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV

پلی پروپیلن جم

51,245

 

51,245

154

88

66

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV

پلی پروپیلن جم

51,245

 

51,245

0

22

22

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S

پلی پروپیلن جم

50,370

 

62,197

66

418

66

پلی پروپیلن فیلم HP525J

پلی پروپیلن جم

42,871

 

45,458

550

1276

550

پلی پروپیلن نساجی HP510L

پلی پروپیلن جم

42,491

 

46,393

1452

4488

1452

پلی پروپیلن نساجی HP550J

پلی پروپیلن جم

42,491

 

46,046

550

1474

550

پلی پروپیلن نساجی HP552R

پتروشیمی شازند

42,491

 

44,965

1000

3240

1000

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK

پتروشیمی رجال

42,491

 

45,822

798

2037

798

پلی پروپیلن نساجی Z30S

پتروشیمی شازند

42,491

 

44,988

300

1360

300

پلی وینیل کلراید E6834

پتروشیمی اروند

36,634

 

36,634

220

66

66

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی آبادان

33,920

 

33,920

0

40

40

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی آبادان

33,920

 

33,920

500

180

40

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی غدیر

33,920

 

33,938

820

1000

820

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

33,242

 

33,242

500

300

200

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

33,242

 

34,088

500

1340

500

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

33,242

 

33,242

0

180

180

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

33,920

 

34,332

2508

4268

2508

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

33,920

 

33,920

1496

572

352

پلی وینیل کلراید S65

پتروشیمی اروند

33,920

 

33,920

0

946

946

_____________

 The Greates Media Partner of PIM is the Oldest and The Strongest World Publisher of Polymer Industry

Dr. Gupta Verlag

The Dr. Gupta-Verlag. Your center for topics related to polymers